Adviesburo voor notariaat & advocatuur

Arbeidsongeschiktheid notaris

Met een verzekering voor arbeidsongeschiktheid zijn de geldelijke gevolgen van (blijvende) arbeidsongeschiktheid verzekerd. De verzekering keert uit tot een vooraf afgesproken datum. Meestal is dat de pensioendatum.

De uitkering vindt plaats nadat de eigen risicotermijn is verstreken. De eigen risicotermijn is de periode die eerst zelf financieel overbrugd dient te worden. Het is gebruikelijk de uitkering en/of het verzekerde bedrag jaarlijks te indexeren, opdat waardevastheid wordt nagestreefd. Dat kan gebeuren door het laten volgen van uitkering en/of verzekerd bedrag met een vooraf afgesproken percentage of indexcijfer. Als pensioen- en einddatum wordt leeftijd 67 jaar aangehouden. Vanaf die leeftijd wordt het pensioen (AOW van de Staat en het pensioen van de Stichting Notarieel Pensioenfonds en eventuele privé-pensioenopbouw) geacht in te gaan.

Een Notaris heeft ook via het Beroepspensioenfonds een verzekeringsdekking voor arbeids-ongeschiktheid. Dit is in de meeste gevallen echter niet voldoende om het volledige arbeidsongeschiktheidsrisico af te dekken. In verband hiermee dient er nog een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering te worden afgesloten.

Bel ons

073 640 8530